Zastrzeżenia prawne Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego PHN S.A. są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego PHN S.A., pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do PHN S.A. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody PHN S.A. PHN S.A. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie PHN S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. PHN S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu PHN S.A. Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Spółkę Polski Holding Nieruchomości S.A. jest dostępny do przeglądania na stanowisku recepcyjnym w siedzibie Spółki. Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl; sekretariat@phnsa.pl Sąd Rejonowy dla m ST. Warszawy, XII Wydział KRS nr 0000383595 NIP 525-250-49-78 | kapitał zakładowy: 43 482 044 zł w pełni wpłacony OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHN SPV 7 PHN K Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 lok. V/31, 00-124 Warszawa, tel. 48 (22) 850 91 00, sekretariat@phnsa.pl. Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody w celu: Obsługi nadesłanego zapytania realizowania marketingu bezpośredniego produktów i usług świadczonych przez podmioty Grupy PHN S.A. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. W zakresie realizacji swoich praw należy kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: IOD@ phnsa.pl. Dane przechowywane będą: przez okres nie dłuższy niż 2 lata od przesłania odpowiedzi na zapytanie, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od momentu wyrażenia zgody na realizację marketingu bezpośredniego produktów i usług świadczonych przez podmioty Grupy PHN S.A. Po upływie wyżej określonego okresu nastąpi ich usunięcie lub anonimizacja. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa spowoduje niemożność: przesłania odpowiedzi na zapytanie realizowania marketingu bezpośredniego produktów i usług świadczonych przez podmioty Grupy PHN S.A.